Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Juliol 1 - 15 2023

Català Español English

Convocatòries

Fins al 21/7
Encura VI: Residència de recerca curatorial entre Barcelona i Madrid. En col·laboració amb Casa de Velázquez i Hablarenarte.
+ info

Fins al 27/7
Espais c. Residència a una escola pública d'educació primària.
+ info

Recerca > InfraManteniment > Fellowship

Juliol
Hangar acull una Operations Room, un mètode per estudiar el que les infraestructures informàtiques fan a les operacions institucionals, a proposta de The Institute for Technology in the Public Interest (TITiPI). Operations Room és una col·laboració entre TITiPI, Hangar i La Virreina en el context de la línia de treball InfraManteniment i es desplega com a part central de la beca LaaS (Life as a Service) de Jara Rocha, que també és membre asociade de TITiPI.
+ info

Notícies

10/7
Hangar participa en la taula rodona de la Jornada sobre pràctiques sostenibles a les galeries d'art en el marc del Pla_C* Cultura pel clima (pla de sostenibilitat ambiental impulsat per l'ICEC) al MACBA. La taula estarà conformada per Anna Manubens, Joana Roda i Blanca de la Torre i moderada per Llucià Homs.
+ info

Fins al 23/7
Convocatòria per incorporar una persona a l'equip d'Hangar per a la coordinació executiva de les residències i la dinamització de les relacions entre diferents habitants del centre, així com les relacions d'Hangar amb les seves xarxes de context.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-31/7
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

8/7
Nana Shimomura presenta la performance Traçar una línia a Hangar.
+ info

10/7
Paratext #71 amb Pedro Torres, Arnau Sala Saez i Yen Tzu Chang.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

 

 

 

 


Julio 1 - 15  2023

Català Español English

Convocatorias

Hasta el 21/7
Encura VI: Residencia de investigación curatorial entre Barcelona y Madrid. En colaboración con Casa de Velázquez y Hablarenarte.
+ info

Hasta el 27/7
Espais c. Residencia en una escuela pública de educación primaria.
+ info

Investigación > InfraMantenimiento > Fellowship

Julio
Hangar acoge una Operations Room, un método para estudiar lo que las infraestructuras informáticas hacen a las operaciones institucionales, propuesto por The Institute for Technology in the Public Interest (TITiPI). Operations Room es una colaboración entre TITiPI, Hangar y La Virreina en el contexto de la línea de trabajo InfraMantenimiento y se despliega como parte central de la beca LaaS (Life as a Service) de Jara Rocha, que también es miembre asociade de TITiPI.
+ info

Noticias

10/7
Hangar participa en la mesa rodona de la Jornada sobre prácticas sostenibles en las galerías de arte en el marco del Pla_C* Cultura pel clima (plan de sostenibilidad ambiental impulsado por el ICEC) en el MACBA. La mesa estará conformada por Anna Manubens, Joana Roda y Blanca de la Torre y moderada por Llucià Homs.
+ info

Hasta el 23/7
Convocatoria para incorporar una persona en el equipo de Hangar para la coordinación ejecutiva de las residencias y la dinamización de las relaciones entre distintxs habitantes del centro, así como las relaciones de Hangar con sus redes de contexto.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-31/7
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

8/7
Nana Shimomura presenta la performance Trazar una línea en Hangar.
+ info

10/7
Paratext #71 con Pedro Torres, Arnau Sala Saez y Yen Tzu Chang.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info 

 

 


 July 1 - 15, 2023

Català Español English

Calls

Until 7/21
Encura VI: Curatorial Research Residency between Barcelona and Madrid. In collaboration with Casa de Velázquez and Hablarenarte.
+ info

Until 7/27
Espais c. Residence in a public primary school.
+ info

Research > InfraMaintenance > Fellowship

July
Hangar welcomes an Operations Room, a method for investigating how computational infrastructures affect institutional operations, proposed by The Institute for Technology in the Public Interest (TITiPI). Operations Room is a collaboration between TITiPI, Hangar and La Virreina in the context of the InfraMaintenance research line, and is brought together as a central part of the LaaS (Life as a Service) Fellowship by Jara Rocha, who is also an associate member of TITiPI.
+ info

News

7/10
Hangar participates in the round table of the Jornada sobre pràctiques sostenibles a les galeries d'art as part of Pla_C* Cultura pel clima (Environmental Sustainability Plan promoted by ICEC) at MACBA. The panel will be composed of Anna Manubens, Joana Roda and Blanca de la Torre and will be moderated by Llucià Homs.
+ info

Until 7/23
Open call for a person to join the Hangar team in order to coordinate the residences and to dynamise relations between the different residents of the centre, as well as Hangar's relations with its contextual networks.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

7/1-31
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+info

8/7
Nana Shimomura presents the performance Drawing a line at Hangar.
+ info

7/10
Paratext #71 with Pedro Torres, Arnau Sala Saez and Yen Tzu Chang.
+ info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info