Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Juny 15 - 30 2023

Català Español English

Convocatòries

Fins a l'1/7
Intercanvi Fem_Lab Catalunya-Àustria: beca de residència de recerca i intercanvi d’una setmana amb Mz* Baltazar‘s Lab a Viena en la intersecció d’art, ciència i tecnologia a través de la lent (trans)feminista.
+ info

Recerca

27/6
Matthew Fuller imparteix el taller L’art com a metadisciplina a Hangar.
+ info

Recerca > Espais C

21/6
Com a activitat de tancament del cicle 2021-2023 del programa Espais C, es presenta Set-cents trenta dies de residència a l’escola, una taula rodona amb les artistes que han desenvolupat una residència de dos anys a escoles de primària. 
+ info

Notícies

15/6
Presentació de Red Acts, xarxa promoguda per la UOC, HacTe i la Fundación y Nina Caraso i del seu programa pilot GRAPA —impusat per Hangar i CCCB— al Sónar Àgora.
+ info

15/6
Residència de recerca en materials generada a partir de la col·laboració entre Fundació Sorigué i Hangar: l'artista June Crespo estarà tres setmanes treballant entre Barcelona i Lleida aprofitant els laboratoris d'Hangar i de Sorigué per desenvolupar una recerca en ambdós centres. Aquesta residència està orientada a acompanyar l'artista en les seves investigacions sobre els materials, els seus comportaments, procediments i possibilitats.

Fins al 20/6
Es busca una persona per portar la gestió i coordinació de les 11 Fàbriques de Creació de Barcelona.
+ info

26/6
Hangar participa en Talking Galleries amb Carolina Jiménez —Programes de Recerca— moderant la taula rodona Research Environments at the Crossroads between Art, Technology and Science i Anna Manubens —directora d'Hangar— moderant Silent Code: Unspectacular Art Moves Within the Digital.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-30/6
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

22/6
Paula García-Masedo presenta la instal·lació Dido, una coproducció d'Hangar i el Museu del Disseny en el marc del programa Creació i Museus 2023.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

Imatge: Paula García-Masedo

 

 

 


Junio 15 - 30  2023

Català Español English

Convocatorias

Hasta el 1/7
Intercambio Fem_Lab Catalunya-Austria: beca de residencia de investigación e intercambio de una semana con Mz* Baltazar’s Lab en Viena en la intersección de arte, ciencia y tecnología a través de la lente (trans)feminista.
+ info

Investigación

27/6
Matthew Fuller imparte el taller El arte como metadisciplina en Hangar.
+ info

Investigación > Espais C

21/6
Como actividad de cierre del ciclo 2021-2023 del programa Espais C se presenta Set-cents trenta dies de residència a l’escola, una mesa redonda con las artistas que han desarrollado una residencia de dos años en escuelas de primaria. 
+ info

Noticias

15/6
Presentación de Red Acts, red promovida por la UOC, HacTe y la Fundación y Nina Caraso y de su programa piloto GRAPA —impulsado por Hangar y CCCB— en Sónar Àgora.
+ info

15/6
Residencia de investigación en materiales generada a partir de la colaboración entre Fundación Sorigué y Hangar: la artista June Crespo estará tres semanas trabajando entre Barcelona y Lleida aprovechando los laboratorios de Hangar y Sorigué para desarrollar una investigación en ambos centros. Esta residencia está orientada a acompañar a la artista en sus investigaciones sobre los materiales, sus comportamientos, procedimientos y posibilidades.

Hasta el 20/6
Se busca una persona para llevar la gestión y coordinación de las 11 Fàbriques de Creació de Barcelona.
+ info

26/6
Hangar participa en Talking Galleries con Carolina Jiménez —Programas de Investigación— moderando la mesa redonda Research Environments at the Crossroads between Art, Technology and Science y Anna Manubens —directora de Hangar— moderando Silent Code: Unspectacular Art Moves Within the Digital.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-30/6
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

22/6
Paula García-Masedo presenta la instalación Dido, una coproducción de Hangar y el Museu del Disseny en el marco del programa Creació i Museus 2023.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info


Imagen: Paula García-Masedo

 

 

 


 June 15 - 30, 2023

Català Español English

Calls

Until 7/1
Fem_Lab exchange Catalonia-Austria: one-week research and exchange residency grant with Mz* Baltazar’s Lab in Vienna on the intersection of Art, Science and Tech through a (trans)feminist lens.
+ info

Research

6/27
Matthew Fuller will give the Art as Metadiscipline workshop at Hangar.
+ info

Research > Espais C

6/21
As the final activity of the 2021-2023 cycle of the Espais C programme, we present Set-cents trenta dies de residència a l’escola, a round table with the artists who have spent two years in residence in primary schools. 
+ info

News

6/15
Presentation of Red Acts, a network promoted by the UOC, HacTe and the Nina Caraso Foundation and its pilot programme GRAPA — promoted by Hangar and CCCB — at Sónar Àgora.
+ info

6/15
Materials Research Residency, born out of the collaboration between the Sorigué Foundation and Hangar: the artist June Crespo will spend three weeks working between Barcelona and Lleida, using the laboratories of Hangar and Sorigué to carry out research in both centres. The aim of this residency is to accompany the artist in her research into materials, their behavior, processes and possibilities.

Until 6/20
We are looking for a person to manage and coordinate the 11 Fàbriques de Creació de Barcelona.
+ info

6/26
Hangar takes part in Talking Galleries with Carolina Jiménez — Research Programmes — moderating the round table Research Environments at the Crossroads between Art, Technology and Science and Anna Manubens — Hangar's director — moderating Silent Code: Unspectacular Art Moves Within the Digital.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

6/1-30
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+info

22/6
Paula García-Masedo presents the installation Dido, a co-production of Hangar and the Museu del Disseny as part of the Creació i Museus 2023 programme.
+ info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

 

Image: Paula García-Masedo