Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Maig 15 - 31 2023

Català Español English

 

Recerca > Practicable

Fins al 15/6
En el marc de la línia de recerca Practicable, s'obre la convocatòria per participar a Laringe, oscil·lador amb Jaume Ferrete Vázquez. Laringe, oscil·lador és una pràctica vocal col·lectiva en format taller de quatre sessions de durada que es construirà a partir d'una sèrie d'exercicis duracionals simples on posarem cos i vocalitzarem processos i tècniques de producció sonora pròpies de la síntesi de so i la música electrònica: OSC/Noise, ADSR, filter sweep, stutter...
+ info

Recerca > Fellowship

2/6
The reticular society: presentació del darrer llibre d'Ian Alan Paul i xerrada amb Jara Rocha en què s'atendrà a les cruïlles entre el treball d'Ian i la investigació LaaS (Life as a Service), que Jara porta a terme a Hangar / La Virreina durant 2023.
+ info

Recerca > Audio Formal

19/5
Última i doble sessió de Rarefacció: La primera part tindrà lloc a la Sala Ricson d'Hangar amb Florian T M Zeisig, Jasmine Guffond & ilan Katin i Eric Frye & Jung An Tagen. La segona, a la Sala Vola amb Kentaro Terajima i Lanav.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-31/5
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

Imatge: Rarefacció 2023 per Oficina de disseny

 

 

 


 Mayo 15 - 31 2023

Català Español English

 

Investigación > Practicable

Fins al 15/6
En el marco de la línea de investigación Practicable, se abre la convocatoria para participar en Laringe, oscilador con Jaume Ferrete Vázquez. Laringe, oscilador  es una práctica vocal colectiva en formato taller de cuatro sesiones de duración que se construirá a partir de una serie de ejercicios duracionales simples, en los que encuerparemos y vocalizaremos procesos y técnicas de producción sonora propias de la síntesis de sonido y la música electrónica: OSC/Noise, ADSR, filter sweep, stutter...
+ info

Investigación > Fellowship

2/6
The reticular society: presentación del último libro de Ian Alan Paul y charla con Jara Rocha en la que se atenderá a los cruces entre el trabajo de Ian y la investigación LaaS (Life as a Service), que Jara lleva a cabo en Hangar / La Virreina durante 2023.
+ info

Investigación > Audio Formal

19/5
Última y doble sesión de Rarefacció: La primera parte tendrá lugar en la Sala Ricson de Hangar con Florian T M Zeisig, Jasmine Guffond & ilan Katin y Eric Frye & Jung An Tagen. La segunda, en la Sala Vola con Kentaro Terajima y Lanav.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-31/5
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info


Imagen: Rarefacció 2023 por Oficina de disseny

 

 

 


 May 15 - 31, 2023

Català Español English

 

 

Research > Practicable

Until 6/15
As part of the Practicable research line, we are calling for participation in Larynx, oscillator with Jaume Ferrete Vázquez. Larynx, oscillator is a collective vocal practice in a four-session workshop format that will be built around a series of simple durational exercises in which we will body and vocalise processes and techniques of sound production typical of sound synthesis and electronic music: OSC/Noise, ADSR, filter sweep, stutter...
+ info

Research > Fellowship

6/2
The reticular society: presentation of Ian Alan Paul's latest book and talk with Jara Rocha in which we will look at the crossovers between Ian's work and the research LaaS (Life as a Service), which Jara is carrying out at Hangar / La Virreina during 2023.
+ info

Research  > Audio Formal

5/19
Last double session of Rarefacció: The first part will take place in Hangar's Sala Ricson with Florian T M Zeisig, Jasmine Guffond & ilan Katin and Eric Frye & Jung An Tagen. The second, in the Sala Vola with Kentaro Terajima and Lanav.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

5/1-31
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

 

Image: Rarefacció 2023 by Oficina de disseny