Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Novembre 15 - 30 2023

Català Español English

No ha estat mai tan urgent debatre els horrors de la guerra aèria. Air Pressure, per Lawrence Abu Hamdan

Convocatòries

Fins al 30/11
Convocatòria per a residències amb taller d'estada mitjana (6 mesos) a Hangar, amb allotjament o sense.
+ info

Fins al 30/11
Convocatòria per a residències d’estada llarga en Hangar (24 mesos).
+ info

Coming soon
Beques de producció i recerca 2023.
+ info

Notícies

Dilluns de novembre
Després de la jornada en solidaritat amb Palestina del 10/11, creiem necessari mantenir un espai temps en què sostenir la trobada i les conversacions per donar continuïtat a les qüestions i accions que van sorgir. Per això continuem les trobades amb dues activitats: Grup de treball obert amb artistes i projectes residents i Autoprotecció digital. Sessions obertes d’assessoria compartida entre el Lab d’interfícies i xarxes d’Hangar i “LAAS”, un espai d’assessoria mútua per a persones, organitzacions o institucions que vulguin dotar-se d’una protecció mínima a l’hora d’expressar-se.
+ info

Recerca > Practicable

15/11
Ja disponible la sessió d'escolta i conversa entre Alma Söderberg i Jaume Ferrete Vázquez a DUBLAB BCN, plataforma radiofònica comunitària orbital d’Hangar.
+ info

25/11
Hangar, en col·laboració amb Festival Sâlmon, obre la invitació a una trobada amb Slow Reading Club (SRC), grup de lectura semi-ficció iniciat per Bryana Fritz i Henry Andersen a finals del 2016.
+ info

2/12
Lawrence Abu Hamdan presenta a Hangar la performance Air Pressure, la qual es basa en una investigació realitzada entre el maig del 2020 i el maig del 2021, sobre el paisatge sonor aeri del Líban, en què es van documentar 2.412 casos d’avions de combat i drons israelians. A través de la seqüenciació cronològica i el processament d’àudio en directe, la performance analitza la relació entre el soroll de fons i les atmosferes de violència.
+ info

Recerca > Inframanteniment

23/11
La Virreina presenta La vida és massa, xerrada entre Anna Manubens i Jara Rocha al voltant de l’Operations Room que es va dur a terme al juliol a Hangar. OR és col·laboració entre TITiPI, Hangar i La Virreina en el context de la línia de treball InfraManteniment i que es desplega com a part cental de la beca LaaS (Life as a Service) de Jara Rocha, que també és membre associade de TITiPI.
+ info

Recerca

24/11
Mafe Moscoso compartirà els avanços de la seva recerca UN OCEANO (POR) VENIR: etnoficciones cuir, en el marc de la Vuitena Beca de Recerca Artística Fundació banc Sabadell-Hangar en l'activitat K.O.T.O.P.A.X.I, una rondalla ritual khipunk andina a Hangar. K.O.T.O.P.A.X.I també forma part de la jornada de portes obertes de Xarxaprod dins l’eix Futurs Incerts.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-30/11
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+ info

21-23/11
Hamaca presenta el workshop de cinema expermental en 16 mm Revisant el territori. Estètiques obsolescents com a formes de resistència, impartit per Yago Alcover, membre de Crater-Lab.
+ info

29/11
Paratext #73 amb Nana Shimomura, Daniel Cao i Constanza Piña Pardo (Corazón de Robota).
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

Recomanacions

Des de 18/11
Rossella Biscotti, integrant de l'Equip de ressonància d'Hangar, presenta l'exposició Cable City Dance Cable City Sea a Fabra i Coats: Centre d'Art Contemporani.
+ info

 

 


Noviembre 15 - 30  2023

Català Español English

Nunca ha sido tan urgente debatir los horrores de la guerra aérea. Air Pressure, por Lawrence Abu Hamdan

Convocatorias

Hasta el 30/11
Convocatoria para residencias con taller de estancia media (6 meses) en Hangar, con o sin alojamiento.
+ info

Hasta el 30/11
Convocatoria para residencias de estancia larga en Hangar (24 meses).
+ info

Coming soon
Becas de producción e investigación 2023.
+ info

Noticias

Lunes de noviembre
Después de la jornada en solidaridad con Palestina del 10/11, creemos necesario mantener un espacio tiempo en el que sostener el encuentro y las conversaciones para dar continuidad a las cuestiones y acciones que surgieron. Por eso, continuaremos con los encuentros con dos actividades: Grupo de trabajo abierto con artistas y proyectos residentes y Autoprotección digital. Sesiones abiertas de asesoría compartida entre el Lab de interfaces y redes de Hangar y “LAAS”, un espacio de asesoría mutua para personas, organizaciones o instituciones que quieran dotarse de una protección mínima a la hora de expresarse.
+ info

Investigación > Practicable

15/11
Ya disponible la sesión de escucha y conversación entre Alma Söderberg y Jaume Ferrete Vázquez a DUBLAB BCN, plataforma radiofónica comunitaria orbital de Hangar. 
+ info

25/11
Hangar, en colaboración con el Festival Sâlmon, abre la invitación a un encuentro con Slow Reading Club (SRC), grupo de lectura semi-ficción iniciado por Bryana Fritz y Henry Andersen a finales del 2016.
+ info

2/12
Lawrence Abu Hamdan presenta en Hangar la performance Air Pressure, la cual se basa en una investigación realizada entre mayo de 2020 y mayo de 2021, sobre el paisaje sonoro aéreo del Líbano, en la que se documentaron 2.412 casos de aviones de combate y drones israelíes. A través de la secuenciación cronológica y el procesamiento de audio en directo, la performance analiza la relación entre el ruido de fondo y las atmósferas de violencia.
+ info

Investigación > Inframantenimiento

23/11
La Virreina presenta La vida es demasiado, charla entre Anna Manubens y Jara Rocha en torno la Operations Room que se llevó a cabo en julio en Hangar. OR es colaboración entre TITiPI, Hangar y La Virreina en el contexto de la línea de trabajo InfraMantenimiento y que se despliega como parte cental de la beca “LaaS (Life as a Service)” de Jara Rocha, que también es miembre asociade de TITiPI.
+ info

Investigación

24/11
Mafe Moscoso comparte los avances de su investigación UN OCEANO (POR) VENIR: etnoficciones cuir, en el marco de la Octava Beca de Investigación Artística Fundació banc Sabadell-Hangar en la actividad K.O.T.O.P.A.X.I, una fábula ritual khipunk andina en Hangar. K.O.T.O.P.A.X.I también forma parte de la jornada de puertas abiertas de Xarxaprod dentro del eje Futuros Inciertos.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-30/11
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+ info

21-23/11
Hamaca presenta el workshop de cine experimental en 16 mm Revisando el territorio. Estéticas obsolescentes como formas de resistencia, impartido por Yago Alcover, miembro de Crater-Lab.
+ info

29/11
Paratext #73 con Nana Shimomura, Daniel Cao y Constanza Piña Pardo (Corazón de Robota).
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

Recomendaciones

Desde 18/11
Rossella Biscotti, integrante del Equipo de resonancia de Hangar, presenta la exposición Cable City Dance Cable City Sea en Fabra i Coats: Centre d'Art Contemporani.
+ info

 


November 1 - 15, 2023

Català Español English

 

It has never been more urgent to discuss the horrors of aerial warfare. Air Pressure, by Lawrence Abu Hamdan

Calls

Until 11/30
Call for medium-term residencies at Hangar (6 months), with or without accommodation.
+ info

Until 11/30
Call for long-term residencies at Hangar (24 months).
+ info

Coming soon
Production and research grants 2023.
+ info

News

Mondays in November
After the day of solidarity with Palestine on November 10th, we believe it is necessary to maintain a space and time in which to hold meetings and conversations in order to give continuity to the questions and actions that arose. For this reason, we continue with the meetings, in which we propose two activities: Open working group with resident artists and projects and Digital self-protection. Open consultancy sessions shared between the Hangar Networking and Interfaces Lab and LAAS,  a space for mutual advice for people, organisations or institutions that want to ensure a minimum level of protection when it comes to expressing themselves.
+ info

Research > Practicable

11/15
You can now check the conversation between Alma Söderberg and Jaume Ferrete Vázquez at DUBLAB BCN, Hangar’s orbiting community radio platform.
+ info

11/25
Hangar, in collaboration with Festival Sâlmon, opens an invitation with Slow Reading Club (SRC), a semi-fictional reading group initiated by Bryana Fritz and Henry Andersen at the end of 2016.
+ info

12/2
Lawrence Abu Hamdan presents at Hangar the performance Air Pressure, which draws on research, conducted between May 2020 and May 2021, into the aerial soundscape of Lebanon, documenting 2,412 instances of Israeli fighter jets and drones. Through chronological sequencing and live audio processing, the performance analyzes the relationship between background noise and atmospheres of violence.
+ info

Research  > InfraMaintenance

11/23
La Virreina presents Life is too much, a talk between Anna Manubens and Jara Rocha about the Operations Room that took place in July at Hangar. OR is a collaboration between TITiPI, Hangar and La Virreina in the context of the InfraMaintenance line of work and also unfolds as a central part of the “LaaS (Life as a Service)” grant by Jara Rocha, who is also an associate member of TITiPI.
+ info

Research

11/24
Mafe Moscoso shares the advances of her research UN OCEANO (POR) VENIR: etnoficciones cuir, in the framework of the Eighth Artistic Research Grant Fundación banco Sabadell-Hangar. Furthermore, the activity is part of Xarxaprod’s open day as part of the Uncertain Futures axis.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

11/1-30
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+info

11/21-23
Hamaca presents the 16 mm experimental film workshop Revisiting the territory. Obsolescent aesthetics as forms of resistance, given by Yago Alcover, member of Crater-Lab.
+ info

11/29
Paratext #73 with Nana Shimomura, Daniel Cao and Constanza Piña Pardo (Corazón de Robota).
+ info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

Recommendations

From 11/18
Rossella Biscotti, member of Hangar's Ressonance Team presents the exhibition Cable City Dance Cable City Sea at Fabra i Coats: Centre d'Art Contemporani.
+ info