Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Setembre 1 - 15 2023

Català Español English

 

Notícies

14/9
How do you do?, xerrada pública amb la participació de Daniel Blanga-Gubbay, director del Kunstenfestival des Arts de Brussel·les, Nora O’Murchú, directora del Transmediale de Berlín, i Laila Hida, directora de Le18 de Marràqueix i del festival ArtExplora a Àfrica del Nord. La xerrada forma part de la primera edició d’Hangar Visitors Program, iniciativa que pretén fomentar la presència d’artistes del context espanyol en esdeveniments internacionals de primer nivell.
+ info

14-16/9
Celebrem Hangar Obert; tres jornades en què el centre obrirà les portes al públic oferint una programació de tallers oberts, performances, projeccions i un programa festiu.
+ info

Recerca > OLLA

Fuga y contención, taller amb Mercedes Pimiento en què experimentar amb materials i procediments per fer positivats amb ceres i parafines. Fuga y contención és el segon taller de la seqüència Tècniques i materials entorn de la investigació material dins d’OLLA. Programa de recerca comuna.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-30/9
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

14-16/9
Crater-Lab presenta el taller Color amor meu ›› Solarització salvatge en 16 mm a càrrec de Gaëlle Rouard.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

Gràfica per Oficina de disseny.

 

 


Septimebre 1 - 15  2023

Català Español English

 

Noticias

14/9
How do you do?, charla pública con la participación de Daniel Blanga-Gubbay, director del Kunstenfestival des Arts de Bruselas, Nora O’Murchú, directora del Transmediale de Berlín, y Laila Hida, directora de Le18 de Marruecos y del festival ArtExplora en África del Norte. La charla forma parte de la primera edición de Hangar Visitors Program, iniciativa que pretende fomentar la presencia de artistas del contexto español en eventos internacionales de primer nivel.
+ info

14-16/9
Celebramos Hangar Obert; tres jornadas en las que el centro abrirá las puertas al público ofreciendo una programación de talleres abiertos, performances, proyecciones y un programa festivo.
+ info

Investigación > OLLA

Fuga y contención, taller con Mercedes Pimiento en el que experimentar con materiales y procedimientos para hacer positivados con ceras y parafinas. Fuga y contención es el segundo taller de la secuencia Técnicas y materiales en torno a la investigación material dentro de OLLA. Programa de investigación común.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-30/9
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

14-16/9
Crater-Lab presenta el taller Color mi amor ›› Solarización salvaje en 16 mm a cargo de Gaëlle Rouard.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

 

Gráfica por Oficina de disseny.

 


September 1 - 15, 2023

Català Español English

 

News

9/14
How do you do?, public talk with Daniel Blanga-Gubbay, director of the Kunstenfestival des Arts in Brussels, Nora O'Murchú, director of Transmediale in Berlin, and Laila Hida, director of Le18 in Morocco and the ArtExplora festival in North Africa. The meeting is part of the first edition of the Hangar Visitors Programme, an initiative that aims to promote the presence of artists from the Spanish context at high-profile international events.
+ info

9/14-16
We celebrate Hangar Obert; three days in which the centre will open its doors to the public offering a programme of open studios, performances, screenings and a festive programme. 
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

9/1-30
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+info

9/14-16
Crater-Lab presents Color mi amor ›› Wild solarisation in 16mm, a workshop by Gaëlle Rouard.
+ info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

 

Design by Oficina de disseny.