Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Novembre 1 - 15 2023

Català Español English

Convocatòries

Fins al 15/11
Novena beca de recerca artística Fundació Banc Sabadell – Hangar.
+ info

Fins al 30/11
Convocatòria per a residències amb taller d'estada mitjana (6 mesos) a Hangar, amb allotjament o sense.
+ info

Fins al 30/11
Convocatòria per a residències d’estada llarga en Hangar (24 mesos).
+ info

Recerca > Practicable

2/11
La intèrpret i coreògrafa Alma Söderberg presenta New Old a la Sala Ricson d’Hangar, una actuació en solitari que torna als orígens de la seva pràctica: asseure’s en una cadira i pensar a través del ritme, la veu i el moviment. New Old entra i surt d’espais interns i externs, es dispara per l’aire amb vectors de xiuxiuejos aguts, aterra en frases melòdiques i flota just per sobre dels caps del seu públic.
+ info

3/11
Alma Söderberg i Jaume Ferrete Vázquez proposen una sessió d’escolta i conversa a DUBLAB BCN, plataforma radiofònica comunitària orbital d’Hangar.
+ info

Recerca > OLLA

9/11
Celebrem De largo aliento, un esmorzar-conversa amb Sayak València. Un lapse d'espai-temps que ens regala entre les presentacions que del seu darrer treball Postales de R. 
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-30/11
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

Recomanacions

Ricardo Iglesias presenta Torres utópicas. Espacios compartidos a Galería Nueva, Madrid. La peça ha estat desenvolupada en el Lab de soft/hardware i interacció d'Hangar.
+ info

 

 


Noviembre 1 - 15  2023

Català Español English

Convocatorias

Hasta el 15/11
Novena beca de investigación artística Fundació Banc Sabadell – Hangar.
+ info

Hasta el 30/11
Convocatoria para residencias con taller de estancia media (6 meses) en Hangar, con o sin alojamiento.
+ info

Hasta el 30/11
Convocatoria para residencias de estancia larga en Hangar (24 meses).
+ info

Investigación > Practicable

2/11
La intérprete y coreógrafa Alma Soderberg presenta New Old en la Sala Ricson de Hangar, una actuación en solitario que vuelve a los orígenes de su práctica: sentarse en una silla y pensar a través del ritmo, la voz y el movimiento. New Old entra y sale de espacios internos y externos, se dispara por los aires con vectores de siseos agudos, aterriza en frases melódicas y flota justo por encima de las cabezas de su público.
+ info

3/11
Alma Söderberg y Jaume Ferrete Vázquez proponen una sesión de escucha y conversación en DUBLAB BCN, plataforma radiofónica comunitaria orbitante de Hangar. 
+ info

Investigación > OLLA

11/9
Celebramos De largo aliento, un desayuno-conversación con Sayak Valencia. Un lapso de espacio-tiempo que nos regala entre las presentaciones de su último trabajo Postales de R
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-30/11
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

Recomendaciones

Ricardo Iglesias presenta Torres utópicas. Espacios compartidos en Galería Nueva, Madrid. La pieza ha sido desarrollada en el Lab de soft/hardware e interacción de Hangar.
+ info

 


November 1 - 15, 2023

Català Español English

 

Calls

Until 11/15
Ninth Fundació Banc Sabadell - Hangar Artistic Research Grant.
+ info

Until 11/30
Call for medium-term residencies at Hangar (6 months), with or without accommodation.
+ info

Until 11/30
Call for long-term residencies at Hangar (24 months).
+ info

Research > Practicable

11/2
Performer and choreographer Alma Söderberg presents New Old at Hangar’s Sala Ricson, a solo performance going back to the origins of her practice: sitting on a chair and thinking through rhythm, voice and movement. New Old moves in and out of internal and external spaces, shoots through the roof with vectors of high hissing sounds, landing in melodic phrases and floating just above the heads of its audience.
+ info

11/3
Alma Söderberg and Jaume Ferrete Vázquez propose a listening and conversation session at DUBLAB BCN, Hangar’s orbiting community radio platform.
+ info

Research > OLLA

9/11
We organise De largo aliento, a breakfast/talk with Sayak Valencia. A break that she will give us between the presentations of her latest work, Postales de R.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

11/1-30
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

Recommendations

Ricardo Iglesias presents Torres utópicas. Espacios compartidos at Galería Nueva, Madrid. The piece has been developed in Hangar's Soft/Hardware and Interaction Lab.
+ info