Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Octubre 15 - 31 2023

Català Español English

Convocatòries

Fins al 15/11
Novena beca de recerca artística Fundació Banc Sabadell – Hangar.
+ info

Recerca

16/10
Ricardo Cárdenas inicia la residència espais c a l'escola pública Ramon Llull. Durant el curs 23-24 desenvoluparà el projecte Isla-Archipiélago-Continente. Unas pocas muchas voces amb lxs estudiants.
+ info

20/10
Mafe Moscoso presenta amb Diego Falconí Contra la integració: taller d’accions de suspensió i interrupcions sonores. A partir de l’obertura d’arxius sonors domèstics, el taller proposa activar exercicis de ficció la fi dels quals és sabotejar els imaginaris que separen cultura de naturalesa i que separen l’aquí de l’allí, a través de l’activació de formes de sabotatge, interrupció i suspensió de l’escolta. En el marc de la 8a Beca de Recerca Artística Fundació Banc Sabadell - Hangar.
+ info

28/10
Sílvia Zayas presenta la pel·lícula ruido ê (the film) a Kosmópolis, en CCCB, la qual ha estat produïda en el marc de la resdiència GRAPA.
+ info

Notícies

23-27/10
La PAAC presenta en Hangar el taller Eines de comunicació i professionalització per a artistes 2023 impartit per Joan Morey.
+ info

29/10
Hangar acull la primera de les dues cites d’ALBERGUE, un espai-temps obert al costat de La Poderosa per fer convergir experiències de commoció i dol. Es tracta d’una sessió doble en el marc del cicle de La Poderosa Hacer Historia(s) V que compta amb dues propostes: Tendidas a oscuras, amb les veus de Du-Da, Marta Echaves, Arantxa Martínez i Sara Torres embastades per Fernando Gandasegui i From Behind All Over, performance d’Arantxa Martínez.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-31/10
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

13 i 16/10
El Wetlab presenta Crítica anticolonial a la raó de les taxonomies en arts i ciències amb Francisco Godoy Vega i daniela brill estrada.
+ info

17/10
Gaia Leandra presenta el Taller d’Autodefensa Digital Feminista impartit per Fembloc en Hangar.
+ info

25/10
Paratext #72 amb Jasmin Schädler, Kai Krämer, Laura Van Severen, Vicente Vázquez i Yuchi Hsiao.
+ info

26-29/10
Crater-Lab presenta la tercera edició d’¡ALUD! #3 Festival d’Arts Cinemàtiques Expandides.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

Imatge: Kai Krämer

 

 


Octubre 15 - 31  2023

Català Español English

Convocatorias

Hasta el 15/11
Novena beca de investigación artística Fundació Banc Sabadell – Hangar.
+ info

Investigación

16/10
Ricardo Cárdenas inicia la residencia espais c en la escuela pública Ramon Llull. Durante el curso 23-24 desarrollará el proyecto Isla-Archipiélago-Continente. Unas pocas muchas voces con lxs estudiantes.
+ info

20/10
Mafe Moscoso presenta con Diego Falconí Contra la integración: taller de acciones de suspensión e interrupciones sonoras. A partir de la apertura de archivos sonoros domésticos, este taller se propone activar ejercicios de ficción cuyo fin es sabotear los imaginarios que separan cultura de naturaleza y que separan el aquí del allí, a través de la activación de formas de sabotaje, interrupción y suspensión de la escucha. En el marco de la 8va Beca de Investigación Artística Fundació Banc Sabadell - Hangar.
+ info

28/10
Sílvia Zayas presenta la película ruido ê (the film) en Kosmópolis, en CCCB, que ha sido producida en el marco de la residencia GRAPA.
+ info

Noticias

23-27/10
La PAAC presenta en Hangar el taller Herramientas de comunicación y profesionalización para artistas 2023 impartido por Joan Morey.
+ info

29/10
Hangar acoge la primera de las dos citas de ALBERGUE, un espacio-tiempo abierto junto a La Poderosa para hacer converger experiencias de con-moción y duelo. Se trata de una sesión doble en el marco del ciclo de La Poderosa Hacer Historia(s) V que cuenta con dos propuestas: Tendidas a oscuras, con las voces de Du-Da, Marta Echaves, Arantxa Martínez y Sara Torres hilvanadas por Fernando Gandasegui y From Behind All Over, performance de Arantxa Martínez.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-31/10
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

13 y 16/10
El Wetlab presenta Crítica anticolonial a la razón de las taxonomías en artes y ciencias con Francisco Godoy Vega y daniela brill estrada.
+ info

17/10
Gaia Leandra presenta el Taller de Autodefensa Digital Feminista impartido por Fembloc en Hangar.
+ info

25/10
Paratext #72 con Jasmin Schädler, Kai Krämer, Laura Van Severen, Vicente Vázquez y Yuchi Hsiao.
+ info

26-29/10
Crater-Lab presenta la tercera edición de ¡ALUD! #3 Festival de Artes Cinemáticas Expandidas.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

 

Imagen: Kai Krämer

 


October 15 - 31, 2023

Català Español English

 

Calls

Until 11/15
Ninth Fundació Banc Sabadell - Hangar Artistic Research Grant.
+ info

Research

10/16
Ricardo Cárdenas begins the espais c residency at the Ramon Llull public school. During the academic year 23-24 he will develop the project Isla-Archipiélago-Continente. Unas pocas muchas voces with the students.
+ info

10/20
Mafe Moscoso presents with Diego Falconí Against Integration: a workshop of suspension actions and sound interruptions. Based on the opening of domestic sound archives, this workshop aims to activate fictional exercises whose purpose is to sabotage the imaginaries that separate culture from nature and that separate the here from the there, through the activation of forms of sabotage, interruption and suspension of listening. In the framework of the 8th Fundació Banc Sabadell - Hangar Artistic Research Grant.
+ info

10/28
Sílvia Zayas  presents the film ruido ê (the film) at Kosmópolis, which has been produced within the framework of the GRAPA residency.
+ info

News

10/23-27
PAAC presents in Hangar the workshop Communication and professionalisation tools for artists 2023, given by Joan Morey.
+ info

10/29
Hangar hosts the first of the two dates of ALBERGUE, a space-time opened together with La Poderosa to bring together experiences of commotion and mourning. It is a double session in the framework of La Poderosa's cycle Hacer Historia(s) V that features two proposals: Tendidas a oscuras, with the voices of Du-Da, Marta Echaves, Arantxa Martínez and Sara Torres threaded together by Fernando Gandasegui and From Behind All Over, a performance by Arantxa Martínez.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

10/1-31
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+info

10/13 & 16
The Wetlab presents Anticolonial critique of the reason of taxonomies in arts and sciences with Francisco Godoy Vega and daniela brill estrada.
+ info

10/17
Gaia Leandra presents the Feminist Digital Self-Defence Workshop given by Fembloc in Hangar.
+ info

20/25
Paratext #72 with Jasmin Schädler, Kai Krämer, Laura Van Severen, Vicente Vázquez and Yuchi Hsiao.
+ info

10/26-29
Crater-Lab presents the third edition of ¡ALUD! #3 Expanded Cinematic Arts Festival
+ info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

 

Image: Kai Krämer