Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Abril 15 - 30 2023

Català Español English

Convocatòries

Fins al 24/4
Racor: beca de residència de recerca en art, ciència, tecnologia i societat entre Donostia/Sant Sebastià i Barcelona.
+ info

Recerca

14/4 - 19/5
Hangar presenta la quarta edició de Rarefacció, cicle d’escolta que s’emmarca dins la línia de recerca Audio Formal/Polítiques de l’escolta.
+ info

21/4
Segona sessió de Rarefacció: Dania x Valentina Alvarado Matos + Victoria Shen presentades per Paralaxe Editions + Mookie (DJ)
+ info

Programes amb/per a artistes

19-20/4
L'Equip de ressonància, integrat per Lara Almarcegui, Itziar Okariz, Andrea Soto Calderón i Oriol Vilapuig, es reuneix en una tercera trobada amb lxs artistes residents d'Hangar.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-30/4
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

22/4
Arnau Sala Saez coordina Anòmia Acció 021 amb un directe dels músics nord-americans Christian Mirande i Slow Tongued Beauty, acompanyats d’una performance de Sala Saez anomenada Escolta Superficial a Hangar.
+ info

29/4
Crater-lab imparteix el Taller d’iniciació al Súper-8 B/N a Hangar.
+ info

Fins al 30/4
En el marc del projecte europeu Spectral, Crater-Lab, en col·laboració amb Hangar, presenta Screen: una residència artística on artistes podran desenvolupar noves obres a Cinema Expandit a Barcelona, ​​experimentant amb dispositius analògics, cinema fotoquímic, llum i so.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

Gràfica: Rarefacció 2023 per Oficina de disseny.

 

 

 


 Abril 15 - 30 2023

Català Español English

 

Convocatorias

Hasta el 24/4
Racor: beca de residencia de investigación en arte, ciencia, tecnología y sociedad entre Donostia/San Sebastián y Barcelona.
+ info

Investigación

14/4 - 19/5
Hangar presenta la cuarta edición de Rarefacció, ciclo de escucha que se enmarca dentro de la línea de investigación Audio Formal/Políticas de la escucha.
+ info

21/4
Segunda sesión de Rarefacció: Dania x Valentina Alvarado Matos + Victoria Shen presentadas por Paralaxe Editions + Mookie (DJ)
+ info

Programas con/para artistas

19-20/4
El Equipo de resonancia, integrado por Lara Almarcegui, Itziar Okariz, Andrea Soto Calderón y Oriol Vilapuig, se reúne en un tercer encuentro con lxs artistas residentes de Hangar.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-30/4
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

22/4
Arnau Sala Saez coordina Anòmia Acció 021 con un directo de los músicos norteamericanos Christian Mirande y Slow Tongued Beauty, acompañados de una performance de Sala Saez llamada Escolta Superficial.
+ info

29/4
Crater-lab imparte el Taller de iniciación al Super-8 B/N en Hangar.
+ info

Hasta el 30/4
En el marco del proyecto europeo Spectral, Crater-Lab, en colaboración con Hangar, presenta Screen: una residencia artística en la que artistas podrán desarrollar nuevas obras en Cine Expandido en Barcelona, experimentando con dispositivos analógicos, cine fotoquímico, luz y sonido.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

 

Gráfica: Rarefacció 2023 por Oficina de disseny.

 

 

 


 April 15 - 30, 2023

Català Español English

Calls

Until 4/24
Racor: research resdiency grant in the fields of art, science, technology and society between Donostia/San Sebastián and Barcelona.
+ info

Research

4/14 - 5/19
Hangar presents the fourth edition of Rarefacció, a listening cycle which is part of the Audio Formal/Politics of Listening research line.
+ info

4/21
Second session of Rarefacció: Dania x Valentina Alvarado Matos + Victoria Shen presented by Paralaxe Editions + Mookie (DJ)
+ info

Programmes with/ for artists

4/19-20
The Resonance Team, made up of Lara Almarcegui, Itziar Okariz, Andrea Soto Calderón and Oriol Vilapuig, are meeting for the third time with Hangar's resident artists.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

4/1-30
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+info

4/22
Arnau Sala Saez coordinates Anòmia Acció 021 with a live performance by American musicians Christian Mirande and Slow Tongued Beauty, accompanied by a performance by Sala Saez called Escolta Superficial.
+ info

4/29
Crater-lab gives the Super 8 black and white workshop at Hangar.
+ info

Until 4/30
Within the framework of the European Spectral project, Crater-Lab, in collaboration with Hangar, presents Screen: an artistic residency where artists can develop new works in the Expanded Cinema in Barcelona, experimenting with analogue devices, photochemical film, light and sound.
+ info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

 

Design: Rarefacció 2023 by Oficina de disseny.