Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar new!!
facebook twitter instagram

Febrer 15-28 2023

Català Español English

 

Convocatòries

Fins al 26/2
Beques d’intercanvi per a projectes artístics entre Stuttgart i Barcelona.
+ info

Recerca

1/3
Les artistes Marwa Arsanios i Dora García comparteixen les metodologies, xarxes, processos i recursos que van fer possible les seves darreres recerques en la jornada Infraestructures per a la recerca artística.
+ info

7, 9, 14 i 16/3
Convocatòria de participants: en el marc de la línia de recerca Practicable, Alice Chauchat cerca a gent que estimi ballar i que vulgui aprendre nous balls per organitzar Dance Gathering, una festa a l’aire lliure que tindrà lloc el 18 de març a Hangar.
+ info

10-14/3
Convocatòria oberta per participar a The Dance of Companionship, taller per a ballarins/es professionals amb Alice Chauchat dins la línia de recerca Practicable.
+ info

Des del 23/2
Arnau Sala Saez imparteix Hiper-mediacions segona edició, una iteració del programa d’estudis Entreteixides, organitzat conjuntament entre Hangar, Can Felipa i La Escocesa.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-28/2
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

22/2
Paratext #69 amb Amira Lamti, Rezaoui Hakim i Javier Arango Garfias.
+info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

Imatge: Dance Gathering, d'Alice Chauchat

 

 


 Febrero 15-28 2023

Català Español English

Convocatorias

Hasta el 26/2
Becas de intercambio para proyectos artísticos entre Stuttgart y Barcelona.
+ info

Investigación

1/3
Las artistas Marwa Arsanios y Dora García comparten las metodologías, redes, procesos y recursos que hicieron posible sus últimas investigaciones en la jornada Infraestructuras para la investigación artística.
+ info

7, 9, 14 y 16/3
Convocatoria de participantes: en el marco de la línea de investigación Practicable, Alice Chauchat busca a gente que ame bailar y que quiera aprender nuevos bailes para organizar Dance Gathering, una fiesta al aire libre que tendrá lugar el 18 de marzo en Hangar.
+ info

10-14/3
Convocatoria abierta para participar en The Dance of Companionship, taller para bailarinxs profesionales con Alice Chauchat dentro de la línea de investigación Practicable.
+ info

Desde el 23/2
Arnau Sala Saez imparte Hiper-mediacions segunda edición, una iteración del programa de estudios Entreteixides, organizado conjuntamente por Hangar, Can Felipa y La Escocesa.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadores y desarrolladores de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, les expertes en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-28/2
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

22/2
Paratext #69 con Amira Lamti, Rezaoui Hakim y Javier Arango Garfias.
+info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

 

Imagen: Dance Gathering, de Alice Chauchat

 

 

 


 February 15-28, 2023

Català Español English

Calls

Until 2/26
Exchange grants for artistic projects between Stuttgart and Barcelona.
+ info

Research

3/1
Artists Marwa Arsanios and Dora García share the methodologies, networks, processes and resources that made their latest research possible at the conference Infrastructures for artistic research.
+ info

3/7, 9, 14 & 16
Call for participants: in the framework of the Practicable research line, Alice Chauchat is looking for people who love to dance and want to learn new dances to organise Dance Gathering, an open-air party at Hangar on 18 March.
+ info

3/10-14
Open call to participate in The Dance of Companionship, a workshop for professional dancers with Alice Chauchat within the research line Practicable.
+ info

From 2/23
Arnau Sala Saez is teaching the second edition of Hiper-mediacions. This is an iteration of the Entreteixides programme, organized jointly by Hangar, Can Felipa and La Escocesa.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

2/1-28
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing this month outside Hangar.
+info

2/22
Paratext #69 with Amira Lamti, Rezaoui Hakim and Javier Arango Garfias.
+info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

 

Image: Dance Gathering, by Alice Chauchat