Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar new!!
facebook twitter instagram

Febrer 1-15 2023

Català Español English

 

Convocatòries

Fins al 26/2
Beques d’intercanvi per a projectes artístics entre Stuttgart i Barcelona.
+ info

Orbitals

12/2
Caja Negra presenta K-TIME, segona activitat com a col·lectiu orbital en Hangar. Una trobada en forma de conversa i sessió musical amb Mckenzie Wark i El Palomar com a convidades.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-31/1
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

3-5/2
Pedro Torres presenta Glía en el marc del Festival Llum BCN. La instal·lació ha estat produïda a Hangar i es podrà visitar a la Sala Polivalent del centre.
+ info

11/2
Crater-Lab presenta el Taller d’iniciació al Súper 8 B/N en Hangar.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

 

 


 Febrero 1-15 2023

Català Español English

Convocatorias

Hasta el 26/2
Becas de intercambio para proyectos artísticos entre Stuttgart y Barcelona.
+ info

Orbitantes

12/2
Caja Negra presenta K-TIME, la segunda actividad como colectivo orbitante en Hangar. Un encuentro en forma de conversación y sesión musical con Mckenzie Wark y El Palomar como invitadas.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadores y desarrolladores de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, les expertes en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-31/1
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

3-5/2
Pedro Torres presenta Glía en el marco del Festival Llum BCN. La instalación ha sido producida en Hangar y podrá verse en la Sala Polivalente del centro.
+ info

11/2
Crater-Lab presenta el Taller de iniciación al Súper 8 B/N en Hangar.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

 

 

 


 February 1-15, 2023

Català Español English

Calls

Until 2/26
Exchange grants for artistic projects between Stuttgart and Barcelona.
+ info

Orbitants

2/12
Caja Negra presents K-TIME, the second activity as an orbitant collective in Hangar. A meeting shaped as a conversation and musical session with Mckenzie Wark and El Palomar as guests.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

1/1-31
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing this month outside Hangar.
+info

3-5/2
Pedro Torres presents Glía in the framework of the Festival Llum BCN. The installation has been produced at Hangar and will be shown in the center's Sala Polivalente.
+ info

2/11
Crater-Lab presents the Super 8 B/W Initiation Workshop in Hangar.
+ info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info