Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Desembre 1 - 31 2023

Català Español English

Convocatòries

Fins al 5/1
Beques de producció 2023.
+ info

Fins al 5/1
Beca de recerca i experimentació en el Lab de soft/hardware i interacció d’Hangar.
+ info

Recerca > Practicable

2/12
Lawrence Abu Hamdan presenta a Hangar la performance Air Pressure, la qual es basa en una investigació realitzada entre el maig del 2020 i el maig del 2021, sobre el paisatge sonor aeri del Líban, en què es van documentar 2.412 casos d’avions de combat i drons israelians. A través de la seqüenciació cronològica i el processament d’àudio en directe, la performance analitza la relació entre el soroll de fons i les atmosferes de violència.
+ info

Recerca > Inframanteniment

11/12
Compartim els avenços de Poètiques i polítiques de l’emmagatzematge i l’ús circular, grup de recerca-acció operatiu des de finals de 2022 al voltant d’una preocupació generalitzada per l’emmagatzematge i les conseqüències en les pràctiques artístiques i els entorns institucionals. El grup està format per David Bestué, Lucía C. Pino i Francesc Ruiz, acompanyats estretament per part de l’equip del centre.
+ info

Recerca > OLLA

1/12
Hangar presenta Arquitectures relacionals, una trobada per col·lectivitzar maneres de fer-pensar desenvolupades per Carolina Campos i Leticia Skrycky al llarg de la seva experiència compartida dins de processos de recerca-creació en arts vives.
+ info

5/12
Oïdes als talons, una conversa-aperitiu amb Ericka Flórez per abordar alguns dels vectors que travessen la seva pràctica investigativa.
+ info

13/12
Carlos Bunga visita Hangar per fer un cafè amb lxs artistes residents.
+ info

Bibioteca compartida

9/12
Lucía C. Pino presenta a Hangar el llibre Crines, publicat per Caniche Editorial. Llegirem juntxs, en veu alta i en veu baixa. Paràgrafs complets o en diagonal. Assegutxs, recostatxs, inclinatxs. Compondrem una playlist, l’escoltarem, la comentarem. Practicarem una mica d’això que postula l’expressió “tenerse a la crines“. O, cosa que és el mateix, ens ajudarem fins que sigui possible no decaure del nostre estat… En cabriola-sense-fi.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-31/12
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

 

 


Diciembre 1 - 31 2023

Català Español English

Convocatorias

Hasta el 5/1
Becas de producción 2023.
+ info

Hasta el 5/1
Beca de investigación y experimentación en el Lab de de soft/hardware e interacción de Hangar.
+ info

Investigación > Practicable

2/12
Lawrence Abu Hamdan presenta en Hangar la performance Air Pressure, la cual se basa en una investigación realizada entre mayo de 2020 y mayo de 2021, sobre el paisaje sonoro aéreo del Líbano, en la que se documentaron 2.412 casos de aviones de combate y drones israelíes. A través de la secuenciación cronológica y el procesamiento de audio en directo, la performance analiza la relación entre el ruido de fondo y las atmósferas de violencia.
+ info

Recerca > Inframantenimiento

11/12
Compartimos los avances de Poéticas y políticas del almacenaje y el uso circular, grupo de investigación-acción operativo desde finales de 2022 en torno a una preocupación generalizada por el almacenamiento y sus consecuencias en las prácticas artísticas y los entornos institucionales. El grupo está constituido por David Bestué, Lucía C. Pino y Francesc Ruiz, acompañadxs estrechamente por parte del equipo del centro. 
+ info

Investigación > OLLA

1/12
Hangar presenta Arquitecturas relacionales, un encuentro para colectivizar modos de hacer-pensar desarrollados por Carolina Campos y Leticia Skrycky a lo largo de su experiencia compartida dentro de procesos de investigación-creación en artes vivas.
+ info

5/12
Oídos en los talones, una conversación-aperitivo con Ericka Flórez para abordar algunos de los vectores que atraviesan su práctica investigativa. 
+ info

13/12
Carlos Bunga visita Hangar para hacer un café con lxs artistas residentes.
+ info

Bibioteca compartida

9/12
Lucía C. Pino presenta en Hangar el libro Crines, publicado por Caniche Editorial. Leeremos juntxs, en voz alta y en voz baja. Párrafos completos o en diagonal. Sentadxs, recostadxs, inclinadxs. Compondremos una playlist, la escucharemos, la comentaremos. Practicaremos un poquito de eso que postula la expresión “tenerse a la crines”. O lo que es lo mismo, nos ayudaremos en lo posible a no decaer de nuestro estado… En cabriola-sin-fin.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-31/12
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

 


Desember 1 - 31, 2023

Català Español English

 

Calls

Until 1/5
Production grants 2023.
+ info

Until 1/5
Research and experimentation grant at Hangar’s Soft/Hardware and Interaction Lab.
+ info

Research > Practicable

12/2
Lawrence Abu Hamdan presents at Hangar the performance Air Pressure, which draws on research, conducted between May 2020 and May 2021, into the aerial soundscape of Lebanon, documenting 2,412 instances of Israeli fighter jets and drones. Through chronological sequencing and live audio processing, the performance analyzes the relationship between background noise and atmospheres of violence.
+ info

Research > InfraMaintenance

12/11
We share the progress of Poetics and Policies of Storage and Circular Use, a research-action group that has been working since the end of 2022 on a general concern with storage and its consequences in artistic practices and institutional environments. The group is made up of David Bestué, Lucía C. Pino and Francesc Ruiz, closely accompanied by part of the centre’s team. 
+ info

Research > OLLA

12/1
Hangar presents Relational Architectures, a meeting to collectivize ways of doing-thinking developed by Carolina Campos and Leticia Skrycky throughout their shared experience within research-creation processes in living arts.
+ info

12/5
Oídos en los talones, a conversation-aperitif with Ericka Flórez to address some of the vectors that run through her research practice.
+ info

12/13
Carlos Bunga visits Hangar for a coffee with the artists-in-residence.
+ info

Shared Library

12/9
Lucía C. Pino presents the book Crines at Hangar, published by Caniche Editorial. We will read together, aloud and silently. Whole paragraphs or diagonally. Sitting, lying down, leaning. We will make a playlist, listen to it, comment on it. We will practise a little what the expression “tense a la crines” implies. In other words, we will help each other as much as possible not to fall off our feet… In a capriole-without-end.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident Activities

12/1-31
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+info

Coworking Area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info