Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar new!!
facebook twitter instagram

Març 15-31 2023

Català Español English

 

Notícies

14/3
Neix GRAPA, un nou programa de residències artístiques impulsat pel CCCB, la UOC i Hangar amb l'objectiu d'obrir, acompanyar i relatar processos de creació que se situen en la intersecció de l’art, la ciència i la tecnologia. GRAPA és el primer programa pilot de Red-ACTS, xarxa impulsada per la UOC i Hac Te, Hub d’Art, Ciència i Tecnologia; amb el suport de la Fundación Daniel y Nina Carasso.
+ info

Recerca

18/3
En el marc de la línia de recerca Practicable, Alice Chauchat presenta la festa a l'aire lliure Dance Gathering. A més, Hidrogenesse col·laborarà en la trobada com a Djs còmplices, presentant una sessió treballada especialment per a aquest dia que permetrà acompanyar amb música l'armat progressiu de coreografies grupals. 
+ info

29/3
Presentació pública de .able, revista visual, multimèdia i gratuïta que publica investigacions a través d’imatges a la intersecció de les arts, el disseny i la ciència. 
+ info

30-31/3
Pablo Capitán del Río imparteix el taller Tècniques i materials 1, una aproximació a la construcció volumètrica i tridimensional amb l'objectiu de poder traslladar a la realitat allò que es projecta. En el marc d'OLLA, Programa de Recerca Comuna.
+ info

1/4
La coreògrafa Mar Medina imparteix el Taller d’atenció i percepció somàtica a Hangar. L'activitat forma part de la residència GRAPA de Sílvia Zayas amb el projecte ruido ê.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-31/3
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

23/3
Paratext #70 amb Julia Calvo i Daniel Moreno Roldán.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

Imatge: Hidrogenesse + Dance Gathering (per Aaron Williams)

 

 


 Marzo 15-31 2023

Català Español English

 

Noticias

14/3
Nace GRAPA, un nuevo programa de residencias artísticas impulsado por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), Hangar y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que tiene por objetivo abrir, acompañar y relatar procesos de creación que se sitúan en la intersección del arte, la ciencia y la tecnología. GRAPA es el primer programa piloto de Red-ACTS, red impulsada por la UOC y el Hac Te, el hub de Arte, Ciencia y Tecnología; con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso.
+ info

Investigación

18/3
En el marco de la línea de investigación Practicable, Alice Chauchat presenta la fiesta en el aire libre Dance Gathering. Además, Hidrogenesse colaborará en el encuentro como Djs cómplices, presentando una sesión trabajada especialmente para este día que permitirá acompañar con música el armado progresivo de coreografías grupales.
+ info

29/3
Presentación pública de .able, revista visual, multimedia y gratuita que publica investigaciones a través de imágenes en la intersección de las artes, el diseño y la ciencia. 
+ info

30-31/3
Pablo Capitán del Río imparte el taller Técnicas y materiales 1, una aproximación a la construcción volumétrica y tridimensional con el objetivo de poder trasladar a la realidad aquello que se proyecta. En el marco de OLLA, Programa de Investigación Común.
+ info

1/4
La coreógrafa Mar Medina imparte el Taller de atención y percepción somática en Hangar. La actividad forma parte de la residencia GRAPA de Sílvia Zayas con el proyecto ruido ê.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadores y desarrolladores de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, les expertes en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-31/3
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

23/3
Paratext #70 con Julia Calvo y Daniel Moreno Roldán.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

 

Imagen: Hidrogenesse + Dance Gathering (por Aaron Williams)

 

 


 March 15-31, 2023

Català Español English

News

3/14
GRAPA is born, a new programme of artistic residencies promoted by the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Hangar and the Universitat Oberta de Catalunya (UOC) that aims to open up, accompany and narrate creative processes at the intersection of art, science and technology. GRAPA is the first pilot programme of Red-ACTS, a network promoted by the UOC and Hac Te, the hub for Art, Science and Technology, with the support of the Daniel and Nina Carasso Foundation.
+ info

Research

3/18
In the framework of the Practicable research line, Alice Chauchat presents the Dance Gathering open-air party. In addition, Hidrogenesse will collaborate as accomplice DJs, presenting a session specially designed for the day to accompany the progressive assembly of group choreographies with music.
+ info

3/29
Public presentation of .able, a free multimedia visual magazine that publishes research through images at the intersection of art, design and science. 
+ info

3/30-31
Pablo Capitán del Río gives the workshop Techniques and materials 1, an approach to volumetric and three-dimensional construction with the aim of being able to translate what is projected into reality. Within the framework of OLLA, Common Research Programme.
+ info

4/1
The choreographer Mar Medina gives the Workshop on attention and Somatic perception at Hangar. The activity is part of the GRAPA residency by Sílvia Zayas with the project ruido ê.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

3/1-31
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing this month outside Hangar.
+info

3/23
Paratext #70 with Julia Calvo and Daniel Moreno Roldán.
+ info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

 

Image: Hidrogenesse + Dance Gathering (by Aaron Williams)