Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Maig 1 - 15 2023

Català Español English

 

Recerca

3/5
HacTe presenta una nova càpsula en la qual parla amb creadorxs, comissarixs i investigadorxs d’Hangar, Uoc i New Art Foundation entorn de l'art digital.
+ info

11/5
Hangar participa a Digital Impact en la conversa sobre GRAPA, programa pilot d'art ciència i tecnologia de Red ACTS. Amb Joana Moll, Clara Piazuelo, Anna Manubens, Susana Arias i Pau Alsina.
+ info

Recerca > Practicable

Fins al 15/6
En el marc de la línia de recerca Practicable, s'obre la convocatòria per participar a Laringe, oscil·lador amb Jaume Ferrete Vázquez. Laringe, oscil·lador és una pràctica vocal col·lectiva en format taller de quatre sessions de durada que es construirà a partir d'una sèrie d'exercicis duracionals simples on posarem cos i vocalitzarem processos i tècniques de producció sonora pròpies de la síntesi de so i la música electrònica: OSC/Noise, ADSR, filter sweep, stutter...
+ info

Recerca > InfraManteniment

13/5
Conversatori entre Laurence Rassel i Nicolas Malevé amb la participació d’Efraín FogliaJara Rocha i Anna Manubens.
+ info

Recerca > Audio Formal

14/4 - 19/5
Hangar presenta la quarta edició de Rarefacció, cicle d’escolta que s’emmarca dins la línia de recerca Audio Formal/Polítiques de l'escolta.
+ info

5/5
Tercera sessió de Rarefacció amb Merche Blasco, Patiño & Schuttel i Senzu Beans.
+ info

12/5
Quarta sessió de Rarefacció: Emav presenta Chill Ness + Sankki + Vallès Muerto + Basilisque.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-31/5
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

Des del 6/5
El Wetlab d’Hangar acull l‘Escola popular d’art, ciència i tecnologia, una formació gratuïta per a nenes d’entre 9 i 12 anys a càrrec de la Pluriversitat Nòmada.
+ info

13-14/5
Crater-lab presenta el taller 3D Organic performance a càrrec de Takashi Makino, en el marc de les activitats de SPECTRAL.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

Imatge: Jaume Ferrete

 

 

 


 Mayo 1 - 15 2023

Català Español English

 

Investigación

3/5
HacTe presenta una nueva cápsula en la que habla con creadorxs, comisarixs e investigadorxs de Hangar, Uoc y New Art Foundation en torno al arte digital.
+ info

11/5
Hangar participa en Digital Impact en la conversación sobre GRAPA, programa piloto de arte, ciencia y tecnología de Red ACTS. Con Joana Moll, Clara Piazuelo, Anna Manubens, Susana Arias y Pau Alsina.
+ info

Investigación > Practicable

Fins al 15/6
En el marco de la línea de investigación Practicable, se abre la convocatoria para participar en Laringe, oscilador con Jaume Ferrete Vázquez. Laringe, oscilador  es una práctica vocal colectiva en formato taller de cuatro sesiones de duración que se construirá a partir de una serie de ejercicios duracionales simples, en los que encuerparemos y vocalizaremos procesos y técnicas de producción sonora propias de la síntesis de sonido y la música electrónica: OSC/Noise, ADSR, filter sweep, stutter...
+ info

Investigación > InfraManteniment

13/5
Conversatorio entre Laurence Rassel y Nicolas Malevé con la participación de Efraín FogliaJara Rocha y Anna Manubens.
+ info

Investigación > Audio Formal

14/4 - 19/5
Hangar presenta la cuarta edición de Rarefacció, ciclo de escucha que se enmarca dentro de la línea de investigación Audio Formal/Políticas de la escucha
+ info

5/5
Tercera sesión de Rarefacció con Merche Blasco, Patiño & Schuttel y Senzu Beans.
+ info

12/5
Cuarta sesión de Rarefacció: Emav presenta Chill Ness + Sankki + Vallès Muerto + Basilisque.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-31/5
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

Desde el 6/5
El Wetlab de Hangar acoge la Escuelita popular de arte, ciencia y tecnología, una formación gratuita para niñas de entre 9 y 12 años a cargo de la Pluriversidad Nómada.
+ info

13-14/5
Crater-lab presenta el taller 3D Organic performance a cargo de Takashi Makino, en el marco de las actividades de SPECTRAL.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

 

Imagen: Jaume Ferrete

 

 

 


 May 1 - 15, 2023

Català Español English

 

 

Research

3/5
HacTe presents a new capsule on digital art with creators, curators and researchers from Hangar, Uoc and New Art Foundation.
+ info

5/11
Hangar participates in Digital Impact in the conversation about GRAPA, the art, science and technology pilot programme of Red ACTS. With Joana Moll, Clara Piazuelo, Anna Manubens, Susana Arias and Pau Alsina.
+ info

Research > Practicable

Until 6/15
As part of the Practicable research line, we are calling for participation in Larynx, oscillator with Jaume Ferrete Vázquez. Larynx, oscillator is a collective vocal practice in a four-session workshop format that will be built around a series of simple durational exercises in which we will body and vocalise processes and techniques of sound production typical of sound synthesis and electronic music: OSC/Noise, ADSR, filter sweep, stutter...
+ info

Research > InfraManteniment

5/13
Conversation between Laurence Rassel and Nicolas Malevé will be held at Hangar with the participation of Efraín Foglia, Jara Rocha and Anna Manubens.
+ info

Research  > Audio Formal

4/14 - 5/19
Hangar presents the fourth edition of Rarefacció, a listening cycle which is part of the Audio Formal/Politics of Listening research line.
+ info

5/5
Third session of Rarefacció with Merche Blasco, Patiño & Schuttel and Senzu Beans.
+ info

5/12
Fourth session of Rarefacció: Emav presents Chill Ness + Sankki + Vallès Muerto + Basilisque.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

5/1-31
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+info

From 5/6
The Hangar Wetlab hosts the Escuelita popular de arte, ciencia y tecnología (Popular School of Art, Science and Technology), a free course run by Pluriversidad Nómada for girls between the ages of 9 and 12.
+ info

5/13-14
Crater-lab presents the 3D Organic performance workshop by Takashi Makino, as part of the SPECTRAL activities.
+ info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

 

Image: Jaume Ferrete