Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar new!!
facebook twitter instagram

Gener 1-31 2023

Català Español English

 

Convocatòries

Fins al 26/2
Beques d’intercanvi per a projectes artístics entre Stuttgart i Barcelona.
+ info

Resolucions

Resolució de la convocatòria per a residències d’estada llarga en Hangar (24 mesos).
+ info

Resolució de la convocatòria per a la Vuitena Beca d’Investigació Artística Fundació Banc Sabadell – Hangar.
+ info

Audio Formal

27/1
Diego Bustamante presenta Ekphrasis, sessió d’escolta per a la Sala Ricson. El projecte de comissariat —fruit de la residència que ha dut a terme durant el 2022 com a part del programa experimental sobre música i so Audio Formal/ Polítiques de l'escolta— explora la relació del material sonor dins de la producció artística, establint un diàleg amb diferents artistes que han estat residents a Hangar des del 1997 fins avui, als quals anima a revisitar els seus arxius personals, localitzar peces sonores i desvetllar les seves històries.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-31/1
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

25/1
Paratext #68 amb Anaisa Franco i to kosie.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

Imatge: Diego Bustamante

 


 Enero 1-31 2023

Català Español English

Convocatorias

Hasta el 26/2
Becas de intercambio para proyectos artísticos entre Stuttgart y Barcelona.
+ info

Resoluciones

Resolución de la convocatoria para residencias de estancia larga en Hangar (24 meses).
+ info

Resolución de la convocatoria para la Octava Beca de Investigación Artística Fundació Banc Sabadell – Hangar.
+ info

Audio Formal

27/1
Diego Bustamante presenta Ekphrasis, sesión de escucha para la Sala Ricson. El proyecto de comisariado —fruto de la residencia que ha llevado a cabo durante 2022 como parte del programa experimental sobre música y sonido Audio Formal/ Políticas de la escucha— explora la relación del material sonoro dentro de la producción artística, estableciendo un diálogo con diferentes artistas que han sido residentes en Hangar desde 1997 hasta la fecha, a quienes anima a revisitar sus archivos personales, localizar piezas sonoras y desvelar sus historias.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadores y desarrolladores de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, les expertes en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-31/1
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

25/1
Paratext #68 con Anaisa Franco y to kosie.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

 

Imagen: Diego Bustamante

 


 January 1-31, 2023

Català Español English

Calls

Until 2/26
Exchange grants for artistic projects between Stuttgart and Barcelona.
+ info

Resolutions

Resolution of the call for long stay residencies at Hangar (24 months).
+ info

Resolution of the call for the Eighth Artistic Research Grant Fundació Banc Sabadell - Hangar.
+ info

Audio Formal

27/1
Diego Bustamante presents Ekphrasis, listening session for Sala Ricson. The curatorial project resulting from the residency he has carried out during 2022 as part of the experimental program on music and sound Audio Formal/ Listening politics, explores the relationship of sound material within artistic production, establishing a dialogue with different artists who have been residents at Hangar from 1997 to date, who are encouraged to revisit their personal archives, locate sound pieces and unveil their stories.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

1/1-31
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing this month outside Hangar.
+info

1/25
Paratext #68 with Anaisa Franco and to kosie.
+ info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

 

Image: Diego Bustamante