Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Setembre 15 - 30 2023

Català Español English

Convocatòries

Fins al 15/11
Novena beca de recerca artística Fundació Banc Sabadell – Hangar.
+ info

Recerca > OLLA

26-27/9
Últimes places per a Fuga y contención, taller amb Mercedes Pimiento en què experimentar amb materials i procediments per fer positivats amb ceres i parafines. Fuga y contención és el segon taller de la seqüència Tècniques i materials entorn de la investigació material dins d’OLLA. Programa de recerca comuna.
+ info

Orbitals

23/9
Befaco celebra a Hangar la desena edició del Modular Day Barcelona, ​​trobada que reuneix una selecció de fabricants i botigues de sintetitzadors modulars que mostraran les darreres novetats del sector.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-30/9
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

18, 20, 22/9
Hamaca presenta el taller Matar el documental: tenir una idea és tenir una responsabilitat a càrrec de Mireia Sallarès a Hangar.
+ info

20/9
Giulia Tomasello i Isabel Farina presenten la xerrada Biofilie Lab-ALMA Toolkit entorn del projecte Biofilie Lab, el qual desenvoluparan durant la seva estada a l’Hangar. Wetlab.
+ info

Fins al 26/9
El wetlab obre convocatòria per a la residència col·lectiva Wetlab Aiguamoll.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

Recomanacions

14/9
Ja es pot visitar Alba Mayol. fontane al Centre d'Art Tecla Sala, exposició en què Hangar ha col·laborat amb la producció de la peça porta.
+ info

 

Imatge: Mercedes Pimiento, S/T #2, 2023. Cera d’abella, silicona, acer. 25 x 62 x 50 cm

 


Septimebre 15 - 30  2023

Català Español English

Convocatorias

Hasta el 15/11
Novena beca de investigación artística Fundació Banc Sabadell – Hangar.
+ info

Investigación > OLLA

26-27/9
Últimas plazas para Fuga y contención, taller con Mercedes Pimiento en el que experimentar con materiales y procedimientos para hacer positivados con ceras y parafinas. Fuga y contención es el segundo taller de la secuencia Técnicas y materiales en torno a la investigación material dentro de OLLA. Programa de investigación común.
+ info

Orbitantes

23/9
Befaco celebra en Hangar la décima edición del Modular Day Barcelona, encuentro que reúne una selección de fabricantes de sintetizadores modulares que mostrarán las últimas novedades del sector.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-30/9
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

18, 20, 22/9
Hamaca presenta el taller Matar el documental: tener una idea es tener una responsabilidad a cargo de Mireia Sallarès en Hangar.
+ info

20/9
Giulia Tomasello e Isabel Farina dan la charla Biofilie Lab-ALMA Toolkit en la que presentarán el proyecto Biofilie Lab, el cual desarrollarán durante su estancia en el Hangar Wetlab.
+ info

Hasta el 26/9
El wetlab abre convocatoria para la residencia col·lectiva Wetlab Aiguamoll.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

Recomendaciones

14/9
Ja se puede visitar Alba Mayol. fontane en el Centre d'Art Tecla Sala, exposición en la que Hangar ha colaborado con la producción de la pieza porta.
+ info

 

Imagen: Mercedes Pimiento, S/T #2, 2023. Cera de abeja, silicona, acero. 25 x 62 x 50 cm

 


September 15 - 30, 2023

Català Español English

 

Calls

Until 11/15
Ninth Fundació Banc Sabadell - Hangar Artistic Research Grant.
+ info

Research > OLLA

9/26-27
Last spots for Fuga y contención, a workshop with Mercedes Pimiento in which you can experiment with materials and procedures to make positives with waxes and paraffin waxes. Fuga y contención is the second workshop in the sequence Techniques and materials around material research in OLLA. Common research programme.
+ info

Orbitants

9/23
Befaco celebrates in Hangar the tenth edition of Modular Day Barcelona, a meeting that brings together a selection of manufacturers of modular synthesizers that will show the latest developments in the sector.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

9/1-30
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing outside Hangar this month.
+info

9/18, 20, 22
Hamaca presents the workshop Matar el documental: tenir una idea és tenir una responsabilitat by Mireia Sallarès at Hangar.
+ info

9/20
Giulia Tomasello and Isabel Farina give the talk Biofilie Lab-ALMA Toolkit, introducing the Biofilie Lab project, which they will be developing during their stay at the Hangar Wetlab.
+ info

Until 9/26
Wetlab opens the call for the Wetlab Aiguamoll collective residency.
+ info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

Recommendations

9/14
Alba Mayol. fontane can now be visited at the Centre d'Art Tecla Sala, an exhibition in which Hangar has collaborated with the production of the artwork porta.
+ info

 

Image: Mercedes Pimiento, S/T #2, 2023. Beeswax, silicone, steel. 25 x 62 x 50 cm