Si no pots veure el contingut d'aquest correu electrònic segueix aquest enllaç.
Si no puedes ver el contenido de este correo electrónico sigue este enlace.
logo Hangar news
facebook twitter instagram

Abril 1-15 2023

Català Español English

Convocatòries

Fins al 24/3
Racor: beca de residència de recerca en art, ciència, tecnologia i societat entre Donostia/Sant Sebastià i Barcelona.
+ info

Resolucions

Resolució de les beques d’intercanvi per a projectes artístics entre Stuttgart i Barcelona.
+ info

Recerca

1/4
La coreògrafa Mar Medina imparteix el Taller d’atenció i percepció somàtica a Hangar. L'activitat forma part de la residència GRAPA de Sílvia Zayas amb el projecte ruido ê.
+ info

14/4 - 19/5
Hangar presenta la quarta edició de Rarefacció, cicle d’escolta que s’emmarca dins la línia de recerca Audio Formal/Polítiques de l’escolta.
+ info

14/4
Primera sessió de Rarefacció amb Laura Llaneli, Nueen i dAAX!.
+ info

Orbitals

6-9/4
El col·lectiu orbital Festival Mostra celebra la seva segona edició a Hangar i al Castell de Montjuïc.
+ info

Programes amb/per a artistes

12/4
Hangar presenta el taller Holes into the Future: xenopoètica i pensament més enllà del que és humà amb Amy Ireland, com a nova activitat de la Biblioteca compartida.
+ info

Dijous oberts

Els Dijous oberts són trobades setmanals obertes a artistes, creadorxs i desenvolupadorxs de diferents disciplines que volen treballar amb eines de maquinari i programari lliure. En ells, lxs expertxs en tecnologia i eines lliures dels Labs i col·lectius residents d'Hangar, estan disponibles per intercanviar idees, compartir recursos, oferir assessories, resoldre dubtes, o per donar a conèixer en què estan treballant; afavorint un espai per a la lliure transferència de coneixements. L'assistència pot ser presencial o virtual, sempre sota cita prèvia.
+ info

Activitats residents

1-30/4
Aquí trobaràs les activitats que artistes i projectes residents realitzaran aquest mes fora d'Hangar.
+info

Fins al 30/4
En el marc del projecte europeu Spectral, Crater-Lab, en col·laboració amb Hangar, presenta Screen: una residència artística on artistes podran desenvolupar noves obres a Cinema Expandit a Barcelona, ​​experimentant amb dispositius analògics, cinema fotoquímic, llum i so.
+ info

Zona Coworking

Disposem d'espais lliures a la zona coworking d'Hangar.
+ info

 

Imatge: Rarefacció 2023 per Oficina de disseny.

 

 

 


 Abril 1-15 2023

Català Español English

 

Convocatorias

Hasta el 24/3
Racor: beca de residencia de investigación en arte, ciencia, tecnología y sociedad entre Donostia/San Sebastián y Barcelona.
+ info

Resoluciones

Resolución de las becas de intercambio para proyectos artísticos entre Stuttgart y Barcelona.
+ info

Investigación

1/4
La coreógrafa Mar Medina imparte el Taller de atención y percepción somática en Hangar. La actividad forma parte de la residencia GRAPA de Sílvia Zayas con el proyecto ruido ê.
+ info

14/4 - 19/5
Hangar presenta la cuarta edición de Rarefacció, ciclo de escucha que se enmarca dentro de la línea de investigación Audio Formal/Políticas de la escucha.
+ info

14/4
Primera sesión de Rarefacció con Laura Llaneli, Nueen y dAAX!.
+ info

Orbitantes

6-9/4
El colectivo orbitante Festival Mostra celebra su segunda edición en Hangar y el Castell de Montjuïc.
+ info

Programas con/para artistas

12/4
Hangar presenta el taller Holes into the Future: xenopoética y pensamiento más allá de lo humano con Amy Ireland, como nueva actividad de la Biblioteca compartida.
+ info

Jueves abiertos

Los Jueves abiertos son encuentros semanales abiertos a artistas, creadorxs y desarrolladorxs de diferentes disciplinas que quieren trabajar con herramientas de hardware y software libre. En ellos, lxs expertxs en tecnología y herramientas libres de los Labs y colectivos residentes de Hangar, están disponibles para intercambiar ideas, compartir recursos, ofrecer asesorías, resolver dudas, o para dar a conocer en qué están trabajando; favoreciendo un espacio para la libre transferencia de conocimientos. La asistencia puede ser presencial o virtual, siempre bajo cita previa.
+ info

Actividades de lxs residentes

1-31/3
Aquí encontrarás las actividades que artistas y proyectos residentes realizarán este mes fuera de Hangar.
+info

Hasta el 30/4
En el marco del proyecto europeo Spectral, Crater-Lab, en colaboración con Hangar, presenta Screen: una residencia artística en la que artistas podrán desarrollar nuevas obras en Cine Expandido en Barcelona, experimentando con dispositivos analógicos, cine fotoquímico, luz y sonido.
+ info

Zona Coworking

Disponemos de espacios libres en la zona coworking de Hangar.
+ info

 

Imagen: Rarefacció 2023 por Oficina de disseny.

 

 

 


 April 1-15, 2023

Català Español English

Calls

Until 3/24
Racor: research resdiency grant in the fields of art, science, technology and society between Donostia/San Sebastián and Barcelona.
+ info

Results

Results of the exchange grants for artistic projects between Stuttgart and Barcelona.
+ info

Research

4/1
The choreographer Mar Medina gives the Workshop on attention and Somatic perception at Hangar. The activity is part of the GRAPA residency by Sílvia Zayas with the project ruido ê.
+ info

4/14 - 5/19
Hangar presents the fourth edition of Rarefacció, a listening cycle which is part of the Audio Formal/Politics of Listening research line.
+ info

4/14
First session of Rarefacció with Laura Llaneli, Nueen and dAAX!.
+ info

Orbitants

4/6-9
The second edition of Festival Mostra, one of Hangar’s orbiter collectives, will take place at the Hangar and Castell de Montjuïc.
+ info

Programnes with/ for artists

4/12
Hangar presents Holes into the Future: Xenopoetics and Thinking Beyond the Human, a workshop with Amy Ireland, as a new activity of the Shared library.
+ info

Open Thursdays

Open Thursdays are weekly meetings open to artists, creatives and developers from different disciplines of electronic art who want to work with open hardware and software tools. In them, experts in technology and open software from our Labs and Hangar's resident collectives are available to exchange ideas, share resources, offer advice, solve doubts, or to let people know what they are working on; promoting a space for the free transfer of knowledge. Attendance can be in person or virtual, always by appointment.
+ info

Resident activities

4/1-30
Here you will find the activities that artists and resident projects will be doing this month outside Hangar.
+info

Until 4/30
Within the framework of the European Spectral project, Crater-Lab in collaboration with Hangar presents Screen: an artistic residency where artists can develop new works in Expanded Cinema in Barcelona, ​​experimenting with analog devices, photochemical film, light and sound.
+ info

Coworking area

We have available spaces in the Hangar coworking area.
+ info

 

Image: Rarefacció 2023 by Oficina de disseny.